ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7045
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας, και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSNIFFER-FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identiFying harmFul substances in fresh pRoduce» (Ε-1726), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη ανσοαναλυτικών τεχνικών και ανοσοαισθητήρων για τον προσδιορισμό τοξικών ουσιών σε τρόφιμα». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού ή συναφούς αντικειμένου
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης κατά προτίμηση στην Χημική Ανάλυση-Έλεγχο Ποιότητας
- Εμπειρία σε θέματα χημικής και βιολογικής τροποποίησης στερεών επιφανειών θα αξιολογηθεί θετικά
- Εμπειρία και εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές (υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, ανοσοαναλυτικές τεχνικές, φασματοσκοπία, μικροσκοπία, κλπ.) καθώς και με τεχνικές χημικής τροποποίησης επιφανειών θα εκτιμηθεί θετικά
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Ανοσοαναλυτικές μέθοδοι και οπτικοί ανοσοαισθητήρες για τον προσδιορισμό αλλεργιογόνων σε τρόφιμα». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού ή συναφούς αντικειμένου
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης κατά προτίμηση στην Βιοχημεία
- Εμπειρία και καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και τεχνικές Βιοχημείας και Αναλυτικής Χημείας (υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, φασματοσκοπία μάζης, ανοσοαναλυτικές τεχνικές, μικροσκοπία φθορισμού, κυτταροκαλλιέργειες, κλπ.) θα εκτιμηθεί θετικά
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Σ. Κακαμπάκο και την κα Π. Πέτρου, στα τηλέφωνα 210-6503819 και 210-6503820.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs329.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf