ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7039
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος  ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», πρόταση 695, με ακρωνύμιο "PlasmaNanoFactory" και τίτλο "Νανο-Εργοστάσιο Πλάσματος" (Plasma directed assembly of nanostructures and applications) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις  (3) θέσεις  εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

Αντικείμενα Θέσεων:

1. Θέση Ηλεκτρονικού ή άλλου Μηχανικού AEI / TEI που θα απασχοληθεί με την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, και επισκευή αντιδραστήρα πλάσματος για κατεργασία πυριτίου και πολυμερών υλικών.

Απαιτούμενη εμπειρία: Στο αντικείμενο της θέσεως, σε συστήματα κενού, σε ανάπτυξη διεργασιών πλάσματος για κατεργασία υλικών. Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης σε σχετικό πεδίο.

Χρονική διάρκεια: Σύμβαση για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 27 μήνες.

2. Θέση Χημικού ή Μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που θα απασχοληθεί με την κατασκευή και χαρακτηρισμό μικροσυστημάτων για βιολογική και χημική ανάλυση και διαχωρισμό σπανίων κυττάρων. Η εργασία θα ενταχθεί στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής με θέμα μικροαναλυτικά εργαστήρια σε ψηφίδα (lab on a chip).

Απαιτούμενη εμπειρία: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ή τελευταίο στάδιο πριν την λήψη του διπλώματος) σε Μικροσυστήματα ή Βιοχημεία ή Μικρο-νανοτεχνολογία, ή Αναλυτική Χημεία, ή Συναφές. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Χρονική διάρκεια: Σύμβαση για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 30 μήνες.

3. Θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή που θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, κατασκευή, και χαρακτηρισμό νέων κεραιών σε αντιδραστήρα πλάσματος σε ραδιοσυχνότητες, κατασκευή νέου αντιδραστήρα πλάσματος  καθώς και με επεξεργασία υλικών σε αντιδραστήρα πλάσματος σε χαμηλή ή ατμοσφαιρική πίεση.

Απαιτούμενη εμπειρία: Διδακτορική διατριβή σε σχεδιασμό και κατασκευή αντιδραστήρα πλάσματος ή επεξεργασία υλικών σε αντιδραστήρα πλάσματος ή σχεδιασμό και κατασκευή κεραιών σε ραδιοσυχνότητες με εφαρμογές σε αντιδραστήρα πλάσματος . Τυχόν εμπειρία σε σχεδιασμό ηλεκτροστατικής θωράκισης και άριστη γνώση ηλεκτρομαγνητισμού θα ληφθεί υπόψη.

Διάρκεια σύμβασης: Σύμβαση για 8 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 22 μήνες

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Ε. Γογγολίδη, τηλ 210 6503237, evgog@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs328.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf