ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
Πληροφορίες: Άννα Λύκα
Τηλέφωνο: (210)- 6503051
Αγ. Παρασκευή: 13/11/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-7004
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την παραλαβή της κατωτέρω Σύμβασης:

“Προμήθεια άδειας χρήσης Λογισμικού ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης CST STUDIO SUITE” του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, συνολικής αξίας   #29.800,58#  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Αναλυτικό Έγγραφο: diag135.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ