ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-10-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-6633
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Moριακοί μηχανισμοί κυτταρικής σηματοδότησης διαμεβρανικών υποδοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες» - «Biological signal transduction in health and disease –G protein coupled receptor complexes» (Ε-931) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέματα που αφορούν στην κυτταρική σηματοδότηση και στους μηχανισμούς λειτουργίας και δράσης των συζευγμένων με G πρωτεΐνες υποδοχέων, με μοντέλο τους οπιοειδείς υποδοχείς. Συγκεκριμένα οι μελέτες θα εστιαστούν στη μελέτη της λειτουργικότητας μεταγραφικών παραγόντων και γονιδίων-στόχων, των οποίων η δράση τροποποιείται μετά από ενεργοποίηση των υποδοχέων. Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης. Ειδικότερα:

  1. Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ, τμημάτων  (Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων) και κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Masters.

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στα τηλέφωνα 210-6503564 & 210-6503586 και στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs325.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος