ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-6404
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου  «DESIREDROP– Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων» ΕΕ-1717  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για επτά (7) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "DESIREDROP– Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων" (Έργο ΓΕΛ 1717), παρακαλούμε όπως προβείτε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με την πρόσληψη επτά (7) εξωτερικών συνεργατών με ανάθεση έργου ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, κατόχου  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ), και εμπειρία σε διεργασίες χημικής απόθεσης υμενίων, συστήματα κενού, και χαρακτηρισμό επιφανειών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «εναπόθεση υδρόφοβων υμενίων με πλάσμα ή/και φυσική απόθεση σε πολυμερικές επιφάνειες και χαρακτηρισμός αυτών», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε διεργασίες μικρο/νανοτεχνολογίας.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος»

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ διπλωματούχου πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κατά προτίμηση κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή διδακτορικού διπλώματος, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο “επίδραση της μορφολογίας επιφανειών στη διαβρεκτικότητά τους ”, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Συνεκτιμάται ιδιαίτερα η ερευνητική εμπειρία σε υπολογιστική μηχανική, διεπιφανειακά φαινόμενα και μεθόδους ανάλυσης πολλαπλών κλιμάκων.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού, κατόχου  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) στο πεδίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και ερευνητική εμπειρία σε νανομηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα, μέτρο ελαστικότητας, πλαστικότητα, πρόσφυση) προηγμένων υλικών και νανοδομών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «χαρακτηρισμός επιφανειών μέσω νανοσκληρομέτρησης και νανοεγχάραξης», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε χαρακτηρισμό υδρόφοβων/υδρόφιλων επιφανειών.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Νανομηχανικής & Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Μία (1) θέση Μαθηματικού, κατόχου  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) στο πεδίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και εμπειρία σε μαθηματικές προσομοιώσεις διαδικασιών σε μάκρο,μίκρο και νάνο κλίμακα και σε χαρακτηρισμό νανοϋλικών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «μοντελοποίηση της μηχανικής των επαφών, της τριβής και της μοριακής αλληλεπίδρασης στη νάνο/μίκρο-κλίμακα», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε νανομηχανικές ιδιότητες σε συνάρτηση με φαινόμενα ιξωδοελαστικότητας, εξαγωγή δεδομένων τάσης-παραμόρφωσης,μελέτη ερπυσμού και επιφανειακών αλληλεπιδράσεων/ενέργειας προηγμένων δομών.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Νανομηχανικής & Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Μία (1) θέση χημικού αποφοίτου ΑΕΙ με εμπειρία σε διεργασίες χημικής απόθεσης υμενίων, χαρακτηρισμό επιφανειών με τη μέθοδο Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (AFM), micro Raman, XRD, SEM, UV-Vis, μέτρησης γωνίας επαφής (CAM) και μελέτης της γήρανσης υλικών με φασματοσκοπικές και μικροσκοπικές μεθόδους ανάλυσης, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «χαρακτηρισμός επιφανειών», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα ΓΓΕΤ, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, Φυσικής, Χημείας, Χημικής Μηχανικής με επιθυμητή εμπειρία σε διεργασίες  χημικής απόθεσης υμενίων, συστήματα κενού, και χαρακτηρισμό επιφανειών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «εναπόθεση υπερυδρόφιλων υμενίων τιτάνιας (TiO2) με πλάσμα sputtering ή/και χημική απόθεση σε πολυμερικές επιφάνειες και χαρακτηρισμός αυτών», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, Φυσικής, Χημείας, Χημικής Μηχανικής με επιθυμητή εμπειρία σε διεργασίες  χημικής απόθεσης υμενίων, συστήματα κενού, και χαρακτηρισμό επιφανειών, για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «εναπόθεση σταθερών υπερυδρόφιλων υμενίων πολυαιθυλενοξειδίου μέσω χημικής εναπόθεσης με πλάσμα σε πολυμερικές επιφάνειες και χαρακτηρισμός αυτών», για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι 3 έτη.
Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 09-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Α. Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs324.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf