ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-6350
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «USEFIL (Unobtrusive Smart Environments for Independent Living)» (Ε-1669), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης ανθρώπινης συμπεριφοράς και συναισθήματος από ηχητική και οπτική πληροφορία με χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων.

Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος “USEFIL  Unotrusive Smart Environments for Independent Living” – USEFIL (Ε-1669) με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης προτύπων, επεξεργασίας και ανάλυσης ηχητικής και οπτικής πληροφορίας και σύντηξης πληροφορίας

- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μία (1) θέση Μηχανικών ή Πτυχιούχων AEI ή ΤΕΙ Συστημάτων Πληροφορικής για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και διαχείρισης γνώσης.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

- Γνώση λειτουργικού περιβάλλοντος (Windows Server, Linux)
- Γνώσεις τεχνολογιών Javascript (extJs ή Jquery)/php/Java/html/Microsoft SQL/MySQL με εμπειρία σε κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών. Εμπειρία προγραμματισμού σε smartphone λειτουργικά περιβάλλοντα J2ME/Android θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές όπως και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα &  δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σ. Περαντώνη στο: sper@iit.demokritos.gr.

Το Ινστιτούτο Π&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ» διατηρεί το δικαίωμα της μη πλήρωσης των υπό προκήρυξη θέσεων εφόσον οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων προϋποθέσεις ή/και οι ανάγκες των έργων αλλάξουν.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs322.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf