ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-6370
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρoσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος Αριστεία «COMANA – Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές» (Ε-1737), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση Αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών (κατεύθυνσης Φυσικής), με αντικείμενο το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και τη μελέτη των σύνθετων νανοσωματιδίων με μορφολογία πυρήνα/ φλοιού σε ατομικό επίπεδο και τη μελέτη των τυχαίων ή διατεταγμένων συλλογών τους σε μακροσκοπικό επίπεδο. Τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των μαγνητικών νανοδομών που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα πειραματικά, ώστε να γίνει η διόρθωση των παραμέτρων και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των μαγνητικών νανοδομών για τεχνολογικές εφαρμογές.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Καλλιόπη Τροχίδου, στο τηλέφωνο 210-6503395 και στο e-mail: trohidou@ims.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs320.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf