ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-6391
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «CARBONCOMP - High throughput development of carbon-polymer nanocomposites for marine applications» (Ε-1659), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δέκα οχτώ (18) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση, Πτυχιούχου Χημικού / Χημικού Μηχανικού / Επιστήμης Υλικών, κατόχου Διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) στη Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Χημική Μηχανική, με εμπειρία, άνω των 4 ετών, στην παρασκευή και χαρακτηρισμό νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με χρήση νανοσωλήνων άνθρακα. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα και στον χαρακτηρισμό των τελικών νανοσύνθετων υλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση  η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Marie Curie. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλεξιμότητας (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iapp/index_en.htm - Guide for applicants - IAPP).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Φώτιο Κατσαρό, στο τηλέφωνο 210-6503671 και στο e-mail: fkats@chem.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs319.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf