ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 11/10/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012/-6173
 

Ανακοίνωση για τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης Δημόσιου Διαγωνισμού


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

«Προμήθεια ενός (1) σαρωτικού μικροσκοπίου ακίδας υπερ-υψηλού κενού (Scanning Probe Microscope, SPM) του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, προυπολογιστικής δαπάνης 145.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% με αριθμό 015/07/2012/4,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Αναλυτικό Έγγραφο: diag134.pdf

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ