ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-6098
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου « HIVbiochip   -  A POINT -OF-CARE BIOCHIP FOR HIV MONITORING IN THE DEVELOPING WORLD » Ε 1712  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις  εξωτερικών συνεργατών με ανάθεση έργου ως εξής:

Αντικείμενο Θέσεων 1 και 2.

Δύο (2) θέσεις  εξωτερικών συνεργατών μεταδιδακτορικών ερευνητών στο θεματικό πεδίο «Bio-MicroElectroMechanical Systems».  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή μικρορευστομηχανικών, μικροοπτικών διατάξεων, ενεργοποίηση (functionalization) βιο-επιφανειών και μικροσκοπία. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης.

Αντικείμενο Θέσεων 3, 4, και 5.

Τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα».  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή μηχανολόγοι μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και να έχουν εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, προγραμματισμό (Autocad, Labview, Matlab) και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων. Εμπειρία σε οπτικές  διατάξεις είναι επιθυμητή άλλα όχι απαραίτητη.  Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Αντικείμενο Θέσης 6.

Μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών, για να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παρατήτηση δομών. Εμπειρία σε χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης είναι επιθυμητή. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης.

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 05-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Νίκο Χρόνη, τηλ 210 6503998, nchronis@imel.demokritos.gr, chronis@umich.edu.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs318.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf