ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10/10/2012
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής


Στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Προηγμένα Υλικά για Ευαισθητοποιημένες Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης / Advanced Materials for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells – AdMatDSC», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα που αφορά στην «Ανάπτυξη Νέων Οργανικών και Μεταλλο-Οργανικών Ενώσεων με Εφαρμογές σε Ευαισθητοποιημένες Ηλιακές Κυψελίδες».

Το έργο AdMatDSC στοχεύει στην αποδοτική μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και βασίζεται σε νανο-ετεροδομές που λειτουργούν με προηγμένα υλικά ενσωματωμένα σε χαμηλού κόστους μοριακές φωτοβολταϊκές διατάξεις. Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι μια νέα βασική γραμμή για καινοτόμο έρευνα στις ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στη φωτοβολταϊκή βιομηχανία. Οι ισχυροί δεσμοί και η στενή συνεργασία της ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο AdMatDSC με τις κορυφαίες ερευνητικές ομάδες του πεδίου, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο βιομηχανικό χώρο, επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας και την ενσωμάτωση των σημαντικότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στις ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες της επόμενης γενιάς.


Περιγραφή του αντικειμένου της Διδακτορικής Έρευνας

Το τριετές αυτό ερευνητικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό μιας σειράς νέων οργανικών, μεταλλο-οργανικών και ανθρακοειδών μοριακών δομών με μεταβλητές φυσικοχημικές ιδιότητες. Τα υλικά αυτά αναμένεται να είναι ιδανικά για ενσωμάτωση σε ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες (dye-sensitized solar cells) υψηλής απόδοσης.

Ο υποψήφιος διδάκτορας που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος με επιβλέποντες τους Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα και Δρ. Γεώργιο Χ. Βουγιουκαλάκη. Η ολοκλήρωση της ερευνητικής αυτής εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με υψηλούς δείκτες απήχησης και σε προϊόντα εμπορικού ενδιαφέροντος.

Ο συνεργάτης / υποψήφιος διδάκτορας που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2012 και θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας 36 μηνών (τρεις δωδεκάμηνες συμβάσεις: €1150 μηνιαίως).

Πιθανή ημερομηνία έναρξης: 1 Νοεμβρίου 2012


Απαραίτητα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Χημείας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική ή/και Ανόργανη Χημεία. Ερευνητική εμπειρία στην οργανική ή/και ανόργανη σύνθεση, καθώς και στο χαρακτηρισμό ενώσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματοσκοπία υπερύθρου (IR), φασματομετρία μαζών (MS), κυκλική βολταμετρία, φασματοσκοπία Raman, και φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους (UV-vis) θα εκτιμηθούν σε μεγάλο βαθμό.

Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά – κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency) είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:

1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
3) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4) Λίστα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
5) Δύο συστατικές επιστολές
6) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει σχετική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20/10/2012 στον Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα.

Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
ΙΠΥΦΔΝΜ, Τμήμα Φυσικοχημείας
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27
Αγία Παρασκευή 15310, Αττική
E-mail:
papi@chem.demokritos.gr

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs317_el.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf