ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 02/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5987
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «ENAROMaTIC-European Network for Advanced Research on Olfaction for Malaria Transmitting Insect Control» Ε-1506 και «Υποστήριξη εργαστηρίου μοριακής γενετικής και βιοτεχνολογίας Iνστιτούτου Bιολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δ"» Ε-885 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως τεχνικοί  με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Τα ερευνητικά θέματα αφορούν (α) στο χαρακτηρισμό πρωτεϊνών πρόσδεσης-μεταφοράς οσμών και οσφρητικών υποδοχέων του κουνουπιού Anopheles gambiae με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιοχημικών και κυτταρικών μικροσυστημάτων ανίχνευσης βιοενεργών προσδετών με ελκυστικές ή απωθητικές ιδιότητες για το κουνούπι-στόχο σε φυσικά προϊόντα και (β) στην κλωνοποίηση επιλεγμένων γονιδίων σε πλασμιδιακούς και ικούς φορείς έκφρασης για κύτταρα λεπιδοπτέρων εντόμων, την παραγωγή και καθαρισμό ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και τη χρήση τους σε βιοχημικά και κυτταρικά συστήματα ανίχνευσης της παρουσίας βιοενεργών προσδετών τους σε φυτικά εκχυλίσματα. Οι συνεργάτες θα υποστηρίζουν επίσης και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου στα πεδία της βιοχημείας, κυτταρικής και μοριακής βιολογίας.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε επιστήμες ζωής και θα έχουν εκτενή πειραματική εμπειρία σε πεδία έρευνας βιοχημείας και μοριακής βιολογίας κατά το δυνατό συναφή προς τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 8-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή) με παράλληλη ηλεκτρονική υποβολή στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου, Καθηγητή Κώστα Ιατρού (iatrou@bio.demokritos.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Κ. Ιατρού (e-mail: iatrou@bio.demokritos.gr).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs314.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf