ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5976
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο "Παθοβιολογίας Κυττάρων & Εξωκυττάριου Χώρου (Συνδετικού Ιστού)" του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «DIABET-AL»  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου  διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

- 1 θέση για υποψήφιο διδάκτορα που έχει λάβει ή επίκειται να λάβει πτυχίο εξειδίκευσης (MSc). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, και Μοριακής Βιολογίας. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας. Απαραίτητη είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (διάρκεια 32 μήνες).

- 1 θέση  τεχνικού κατά προτίμηση με πτυχίο εξειδίκευσης (MSc). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, και Μοριακής Βιολογίας. Εμπειρία με διαγονιδιακά ζώα  είναι επιθυμητή και θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (1 έτος με δυνατότητα παράτασης).

- 1 θέση Μεταδιδακτορικού ερευνητή με  διδακτορικό σε βιοχημεία, βιολογία, ή σχετιζόμενες θεματικά επιστήμες. Εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, και Μοριακής Βιολογίας είναι απαραίτητη. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε πειραματόζωα. Απαραίτητη είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (1 έτος με δυνατότητα παράτασης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Ε. Τσιλιμπάρη (τηλ. 210-6503583 και e-mail: effie@bio.demokritos.gr). Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 153 10 Αγία Παρασκευή.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs313.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf