ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5969
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «H2FC-Integrating European Infrastructure to support science and development of Hydrogen-and Fuel Cell Technologies towards European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy» (Ε-1676), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα που σχετίζεται με την «Μελέτη αποθήκευσης υδρογόνου σε πορώδη και σύνθετα υλικά») που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης κατά προτίμηση στην Ανάπτυξη Υλικών.
- Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών.
- Καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές (φασματοσκοπία, μικροσκοπία, θερμιδομετρία κλπ.).   Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού πορωδών υλικών (ποροσιμετρία κλπ.) θα αξιολογηθεί θετικά.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις με  πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κο Θεόδωρο Στεριώτη στα τηλέφωνα: 210-6503614, 210-6503636  και  στο email: tster@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1705), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs312.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf