ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 25/09/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5846
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος/έργου «-NANOFUNCTION- Beyond CMOS Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS» (Ε-1598), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης 1.

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός, παρασκευή και χαρακτηρισμός παθητικών διατάξεων RF στο Si». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) . Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Αντικείμενο Θέσης 2.

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Θερμική αγωγιμότητα νανοδομών Si για εφαρμογή σε θερμικές/ψυκτικές μικροδιατάξεις». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Αντικείμενο Θέσης 3.

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Νανονήματα Si για φωτοβολταϊκές διατάξεις Si». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Αντικείμενο Θέσης 4.

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο "Λεπτά υμένια και νανονήματα: Eφαρμογές σε διατάξεις".  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-10-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ανδρούλα Νασιοπούλου, στο τηλέφωνο 210 6503411 και στο e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs311.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf