ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 26/09/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5892
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-1660), ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου με το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία) (http://www.lboro.ac.uk/).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough (LU). Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι 36 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής της διατριβής. Το πρόγραμμα προβλέπει διαμονή 18 μηνών στο Πανεπιστήμιο του Loughborough και 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη δύο (2) θέσεων στην ερευνητική περιοχή «Συστήματα φορετών κεραιών για ασύρματες επικοινωνίες με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα  (Wearable antenna systems for body-centric wireless communications)» με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις:

- «Ανάλυση και Σχεδίαση Εύκαμπτων Υφασμάτινων Κεραιών (Analysis and Design of Flexible Textile Antennas)»
- «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός του τηλεπικοινωνιακού καναλιού για επικοινωνίες με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα (Modeling and characterization of body-centric communications channel)»

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος  δύνανται να συμμετάσχουν:

α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) φοιτητές, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του 2012 και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου  είναι για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρία έτη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 22-10-2012 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00)
ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:


ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,

Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά τις 22-10-2012 δεν θα γίνουν δεκτές)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 22-10-2012 τα εξής:

- Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών

- Αναλυτική βαθμολογία.

- Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.

- Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα  επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους

- Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.

Όσον αφορά τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough
(βλ. http://www.lboro.ac.uk/governance/regulations/26/current/), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικό σημείωμα με τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα.

Περιγραφή της θεματικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή και η διαδικασία επιλογής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (ενότητα «θέσεις εργασίας»): http://www.iit.demokritos.gr

Πληροφορίες:

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 210 650 3197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs308.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf