ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 25/09/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5832
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «BOR4STORE - Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials» (Ε-1711), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης με τα κάτωθι προσόντα:

- Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χημεία, Χημική Μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο.
- Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης / τροποποίησης και χαρακτηρισμού υλικών με έμφαση σε σύμπλοκα υδρίδια.
- Εμπειρία σε διεργασίες αποθήκευσης υδρογόνου.
- Εμπειρία σε τεχνικές αδρανούς ατμόσφαιρας (Schlenk lines, glovebox).
- Εμπειρία σε τεχνικές φασματοσκοπίας (IR, MS), μικροσκοπίας (SEM, TEM κλπ), θερμικής ανάλυσης (TGA, DSC).
- Ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Γεωργία Χαραλαμποπούλου, στα τηλέφωνα 210-6503404 / 3433 και στο e-mail: gchar@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs307.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf