ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-09-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5780
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών , Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «-SANS- Sensitizer Activated Nanostructured Solar Cells» (Ε-1610), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα που αφορά σε Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Ευαισθητοποιημένων Ημιαγωγών.

Η εν λόγω ερευνητική εργασία θα διαρκέσει 12 μήνες και αφορά στην ανάπτυξη και στον χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στον σχεδιασμό, τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό μιας σειράς νέων οργανικών και μεταλλο-οργανικών φωτοευαισθητοποιητών και οξειδοαναγωγικών ζευγών, καθώς επίσης και νέων ανθρακοειδών μοριακών δομών με μεταβλητές φυσικοχημικές ιδιότητες. Τα υλικά αυτά αναμένεται να είναι ιδανικά για ενσωμάτωση σε φωτοβολταϊκές διατάξεις ευαισθητοποιημένων ημιαγωγών υψηλής απόδοσης.

Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2013 και θα απασχοληθεί για 12 μήνες. Πιθανή ημερομηνία έναρξης: 1 Ιανουαρίου 2013

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Χημείας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία, και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία. Απαραίτητο προσόν αποτελεί η εμπειρία στο πεδίο των φωτοβολταϊκών διατάξεων ευαισθητοποιημένων ημιαγωγών. Πρέπει επίσης να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία στα πεδία της οργανικής σύνθεσης, της οργανικής φωτοχημείας, της οργανικής φυσικοχημείας, της χημείας των φουλερενίων και/ή της χημείας των νανοταινιών γραφενίου, της σύνθεσης πολυμερών, της οργανομεταλλικής χημείας και της χημείας των ενώσεων συναρμογής. Επιπλέον, πρέπει να έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στα παραπάνω ερευνητικά πεδία, εξαιρετική ικανότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας τους (σημαντική εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και Πανεπιστήμια), εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, και άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:
1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
3) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4) Λίστα δημοσιεύσεων
5) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει σχετική εμπειρία
6) Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον δύο συνιστώντες

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα, στο τηλέφωνο 210-6503644 και στο e-mail: papi@chem.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs305.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος