ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-9-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5779
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Antigenic peptide editing by aminopeptidases: A novel paradigm of immune system variability provides opportunities for the pharmacological manipulation of the immune response», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) χρόνια, ως εξής:

Μία (1) θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος σε βιοϊατρικές επιστήμες, όπως βιολογία, βιοχημεία, χημεία, μοριακή βιολογία ή συναφείς τομείς. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση εμπειρίας σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (κατασκευή πλασμιδιακών φορέων, κατευθυνόμενη μεταλλαξιγέννεση), κυτταροκαλλιεργειών ευκαριωτικών κυττάρων, παραγωγής και καθαρισμού ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, καθώς και ενζυματικών δοκιμασιών, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του υποψηφίου ως κύριος συγγραφέας σε πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 23-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ευστράτιο Στρατίκο, στο τηλέφωνο 210-6503918 και στο e-mail: stratos@rrp.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs304.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος