ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-9-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5790
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «DITSEF», «TASS», «PERSEUS», «HIPOW», «HITGATE», «PACT & CULT2SHARE» τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έντεκα (11) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω σε κάθε θέση. Ο/Η κάθε  υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα το πολύ σε τρεις από τις έντεκα (11) κατηγορίες  θέσεων.

1. Μία (1) θέση Διδάκτορα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ με εκτεταμένη εμπειρία:

  1. Στη σύνθεση Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων για τη μοντελοποίηση τυχαίων διαδικασιών στο Φυσικό Τηλεπικοινωνιακό Στρώμα.
  2. Πολύ καλή γνώση των μεθόδων μοντελοποίησης/ επεξεργασίας σήματος & Τυχαίων Διαδικασιών σε συνεχή & διακριτό χρόνο.
  3. 3-ετή εμπειρία στην τεχνική/ οργανωτική διαχείριση ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων Ευρωπαϊκών φορέων (FP6-IST, FP7-ICT, ICT-PSP, ESA projects).
  4. 3-ετή εμπειρία στo συντονισμό/ συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7) και της Γ.Γ.Ε.Τ.
  5. Εμπειρία/ Οργανωτικές ικανότητες στην διαχείριση έργων ανάπτυξης συστημάτων τηλεπικοινωνιών & λογισμικού:
    1. Σχεδιαστικές μεθόδους τύπου UML για την ανάπτυξη λογισμικού αναφορικά με User Requirements, System/ Services Requirements, System Architecture: use case diagrams, component diagrams, activity diagrams.
    2. Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (C#, C++), Web Services (asp.net), Βάσεις Δεδομένων (SQL, mySQL).
    3. Μέθοδοι & εργαλεία παρακολούθησης Έργου: Gantt-charts, Pert-charts, MS ProjectTM.
     1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια στα ως άνω αντικείμενα είναι απαραίτητα και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
     2. Άριστη γνώση αγγλικής

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή iPhone:

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
  2. Άριστη γνώση προγραμματισμού Objective C και του iOS SDK
  3. Άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Xcode
  4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
  2. Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
  3. Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
  4. Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Google Android, Microsoft Windows Phone 7, Samsung Bada

3. Δύο (2) θέσεις  Προγραμματιστή Android

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
  2. Άριστη γνώση προγραμματισμού Java και του Android SDK
  3. Άριστη γνώση τουλάχιστον ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης (Eclipse, Netbeans, κλπ.)
  4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
  2. Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
  3. Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
  4. Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Apple iOS, Microsoft Windows Phone 7, Samsung Bada

4. Δύο (2) θέσεις  Προγραμματιστή Windows Phone 7

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
  2. Άριστη γνώση προγραμματισμού Silverlight, XNA Framework, Windows Phone SDK
  3. Άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Microsoft Visual Studio
  4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
  2. Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
  3. Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
  4. Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Google Android, Apple iOS, Samsung Bada

5. Mία (1) θέση μηχανικού ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation και δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD και 3D Studio Max.
  2. Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο (After Effects, Premiere Pro).
  3. Εμπειρία σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity)
  4. Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών.
  5. Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο.
  6. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

6. Mία (1) θέση Αρχιτέκτονα ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation, δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο, και μεταπτυχιακές σπουδές σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακή τέχνη

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD και 3D Studio Max.
  2. Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο (After Effects, Premiere Pro).
  3. Εμπειρία σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity)
  4. Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών.
  5. Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο.
  6. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

7. Μία (1) θέση πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της κατανόησης συμπεριφοράς και υπολογιστικής ψυχολογίας

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Εκτεταμένη γνώση και εμπειρία σε ποιοτική ή/και ποσοτική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς  και της δυναμικής της
  2. Κατανόηση διαφοροποιημένςη συμπεριφοράς από βίντεο
   Μεταπτυχιακές σπουδές (κατά προτεραιότητα διδακτορικό)  και δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
  3. Εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία προγραμματισμού σε
  4. Άριστη γνώσης της αγγλικής γλώσσας C, C++, και Java κα' ελάχιστον.

8. Μία (1) θέση πτυχιούχου Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και διδακτορικού διπλώματος στην πληροφορική. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε μεθόδους κωδικοποίησης ψηφιακού video, σε εκτίμηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας video με αντικειμενικές μεθόδους, καθώς και σε μετάδοση ροών και υπηρεσιών video πάνω από ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία σε ερευνητικά έργα, σε υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων, καθώς και να έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια.

 

Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μέχρι τις 15-10-2012. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Το έντυπο της αίτησης και  η  παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, υπάρχουν στη διεύθυνση:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ν. Σιμάτου στο 210-6503148 ή με email στο nadines@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs303.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος