ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-9-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5778
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «HyIndoor - Pre-normative research on safe indoor use of fuel cells and hydrogen system» (Ε-1677), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με τα κάτωθι προσόντα:

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα υπολογιστικής ρευστομηχανικής.

Ερευνητική εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης έκλυσης και διασποράς υδρογόνου και καύσης / φωτιάς σε κλειστούς χώρους με μοντέλα τύπου RANS και LES.

Εμπειρία σε παραλληλοποίηση λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής σε υπολογιστικά συστήματα κοινής και κατανεμημένης μνήμης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 23-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αλέξανδρο Βενετσάνο, στο τηλέφωνο 210-6503402 και στο e-mail: venets@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs302.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος