ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-9-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5783
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IMAGES - Implementation of an RN Emergency system in eastern Mediterranean» (Ε-1719), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) χρόνια, ως εξής:

Μία (1) θέση Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών με εμπειρία σε υπολογιστική μοντελοποίηση ατμοσφαιρικών ροών και διασποράς αερίων ρύπων σε δομημένο αστικό περιβάλλον (παρουσία κτιρίων και αστικών χαράδρων), καθώς και σε εσωτερικούς (κλειστούς ή ημίκλειστους) χώρους.

Μία (1) θέση Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών με εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο καλής λειτουργίας Συστημάτων Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και με εμπειρία σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 23-10-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Σπυρίδωνα Ανδρονόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503426 και στο e-mail: sandron@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs301.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος