ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/09/2012
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ερευνητικό έργο MAGELLAN (MAGnetoELectric materials in reconfigurable ANtennas) υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης "ΘΑΛΗΣ - ΕΚΕΦΕ 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'- Μαγνητοηλεκτρικά Υλικά σε Κεραίες με Μεταβαλλόμενα Χαρακτηριστικά" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Αφορά στη μελέτη και εφαρμογή μαγνητικών υλικών για την ανάπτυξη αναδιαρθρώσιμων κεραιών και στοιχειοκεραιών που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Η διάρκεια του έργου είναι 45 μήνες (λήξη: 30/09/2015). Οι συμμετέχοντες ερευνητικοί φορείς είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΚΡ/ΕΜΠ).

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ως συντονιστής του Έργου), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου MAGELLAN (Ε-1691), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών με δυνατότητα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου. Οι προδιαγραφές των θέσεων έχουν ως εξής:

1. Μία (1) θέση διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή πτυχιούχου Φυσικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ραδιοηλεκτρολογία, απόφοιτου Ελληνικού πανεπιστημίου ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, με αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμό πρωτότυπων κεραιών που ενσωματώνουν στην κατασκευή τους υλικά με μαγνητικές ιδιότητες. Απαιτείται η γνώση ηλεκτρομαγνητισμού, εμπειρία στη σχεδίαση ή/και κατασκευή κεραιών και ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης.

Για τη θέση αυτή, η καθοδήγηση της ερευνητικής εργασίας θα γίνει από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

2. Μία (1) θέση διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απόφοιτου Ελληνικής πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης του εξωτερικού, με αντικείμενο τη σχεδίαση, κατασκευή και μέτρηση πρωτότυπων κεραιών και στοιχειοκεραιών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Κεραιών και Μικροκυμάτων τουλάχιστον σε προπτυχιακό επίπεδο. Επιθυμητά προσόντα είναι εμπειρία σε σχεδίαση ή/και κατασκευή κεραιών, γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού και χειρισμού ηλεκτρομαγνητικών επιλυτών, εμπειρία σε μικροκυματικές μετρήσεις με διανυσματικό αναλυτή δικτύων (VNA), γνώσεις τεχνολογίας και σχεδίασης τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) και γνώσεις προγραμματισμού MATLAB.

Για τη θέση αυτή, η καθοδήγηση της ερευνητικής εργασίας θα γίνει από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΚΡ/ΕΜΠ).

3. Μία (1) θέση πτυχιούχου Φυσικού ή Μεταλλουργού - Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, απόφοιτου Ελληνικού πανεπιστημίου ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, με αντικείμενο τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό μαγνητοηλεκτρικών (σιδηρομαγνητικών/σιδηριμαγνητικών) υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων κεραιών. Επιθυμητά προσόντα είναι εμπειρία στη σύνθεση κεραμικών υλικών, γνώσεις μαγνητισμού και μαγνητικών υλικών.

Για τη θέση αυτή, η καθοδήγηση της ερευνητικής εργασίας θα γίνει από το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 8/10/2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (Ε-1691), η θέση (α/α, αντικείμενο) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις δύο πρώτες θέσεις (α/α 1, 2) θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλουν μέχρι τις 21/9/2012 αίτηση και στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του ΕΜΠ για τις θέσεις 21, 22 του Τομέα 2 με τίτλο "Ανάπτυξη Κεραιοσυστημάτων με Μαγνητοηλεκτρικά Υλικά για Προηγμένα Δίκτυα Ασύρματων Επικοινωνιών"   σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο του ΕΜΠ ("Προκήρυξη Νέων Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013"):

http://www.ece.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=669%3A-2012-2013&catid=37%3A2008-04-03-15-00-44&Itemid=55&lang=en

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Α. Αλεξανδρίδη στο 210-6503163 ή με e-mail στο aalex@iit.demokritos.gr

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs300.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf