ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
Πληροφορίες: Δ. Βασιλειάδη
Τηλέφωνο :(210)-6503257
Αγ. Παρασκευή: 22/08/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-5206
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «IOLICAP- Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2», ΕΕ 1673, πρόκειται να προβεί στην αγορά και εγκατάσταση κινηματικής τράπεζας ΧΥΖ και βιβλιοθήκης φασματοσκοπικών δεδομένων σε υφιστάμενο micro-Raman φασματόμετρο Renishaw Invia από την εταιρεία «ANELIS E.E. – ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr .

Η εταιρεία «ANELIS E.E. – ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Οίκου Renishaw σε Ελλάδα, η οποία θεωρείται ως ο μοναδικός κατασκευαστής που δύναται να αναβαθμίσει το υπάρχον micro – Raman φασματόμετρο Renishaw Invia για το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων.

Η καθαρή αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε € 26.399,10 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» /Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, με σχετική επιστολή είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών – κα Κ. Παπαδέλου, τηλέφωνο 210-6503046, 210-6503257, fax 210-6532122.


Πλήρες Κείμενο Ανακοίνωσης:
ANAKOINΩΣΗ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_RAMAN.pdf
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Αρχείο Προδιαγραφών

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ