ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Μαίου 2012
 

Ανάπτυξη εργαλείου άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής

 

 

 

Ένα νέο εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής για τη μείωση της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (PM) αναπτύσσεται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Άξων Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε. και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου ACEPT-AIR (Πρόγραμμα: Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση). Το εργαλείο περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων της συγκέντρωσης και χημικής σύστασης των σωματιδίων PM10 και PM2.5 από τις μετρήσεις κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και από παλαιότερες μετρήσεις, αποτελέσματα επιμερισμού της συμμετοχής των διαφορετικών πηγών στις συγκεντρώσεις PM και μητρώα απογραφής εκπομπών. Βάσει των δεδομένων αυτών η υπολογιστική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της μεταβολής της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PM10 και PM2.5, κατόπιν της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου ή λόγω αλλαγών στις εκπομπές σωματιδίων (στοχευμένων ή εξαιτίας οικονομικών συγκυριών). Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η παρουσίαση του εργαλείου σε τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής, με τελικό στόχο τη χρήση του από φορείς αρμόδιους για την ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ελέγχου και τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής εξοικονόμησης πόρων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μελλοντικών μέτρων.

Το έργο βρίσκεται στο δεύτερο έτος υλοποίησης του και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014. Ήδη όμως έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του εργαλείου και των λοιπών αποτελεσμάτων του έργου από  διάφορους φορείς, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Β. Σποράδων και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων / Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Την Τετάρτη 14/12/2011 πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου, η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης  των φορέων υλοποίησης του έργου με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» σε συνεργασία με τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει ο Σύνδεσμος για την υιοθέτηση και ανάπτυξη από τους Δήμους-μέλη στρατηγικών που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής στις πόλεις και έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Συμμετείχαν εκπρόσωποι  των προαναφερθέντων ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και διαφόρων Δήμων του Νομού Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι διαφορετικές δράσεις του έργου όπως  και τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Ακολούθησε συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την χρησιμότητα του εργαλείου και τις δυνατότητές του σε συνάρτηση και με τις επιμέρους ανάγκες των διαφόρων φορέων.

Σχετικό link: http://www.aceptair.prd.uth.grΣυνάντηση διαβούλευσης των φορέων υλοποίησης του έργου στις 14/12/2011

 

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr