ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-3035
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «USEFIL (Unobtrusive Smart Environments for Independent Living)» (Ε-1669), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης με τα παρακάτω προσόντα:

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης φυσιολογικών χαρακτηριστικών από οπτική πληροφορία με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας βίντεο και σύντηξη πληροφορίας

- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε αναπαράσταση γνώσης και μηχανική μάθηση για αναγνώριση γεγονότων. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναπαράστασης γνώσης, μηχανικής μάθησης, και αναγνώρισης γεγονότων
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για την 1η θέση με τον κ. Σ. Περαντώνη στο: sper@iit.demokritos.gr, και για τη 2η θέση με τον κ. Ε. Καρκαλέτση στο vangelis@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Το Ινστιτούτο Π&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ» διατηρεί το δικαίωμα της μη πλήρωσης των υπό προκήρυξη θέσεων εφόσον οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων προϋποθέσεις ή/και οι ανάγκες των έργων αλλάξουν.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs298.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf