ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-3101
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Rare Earth Free Permanent Magnets» (Ε-1705), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης τριάντα έξι (36) μήνες ως εξής:

1. Μία (1) θέση Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού κατόχου τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ ή Διδακτορικού και με εμπειρία στην παρασκευή κραμάτων μεταβατικών στοιχείων με διάφορες τεχνικές όπως σύντηξη τόξου, melt spinning η και με αντίδραση συσσωμάτωσης. Απαραίτητα προσόντα είναι και η γνώση  δομικού χαρακτηρισμού - περίθλαση ακτίνων Χ- , μαγνητικός χαρακτηρισμός με τεχνικές όπως μαγνητόμετρο ταλαντωμένου δείγματος, μαγνητόμετρο SQUID και αξιολόγηση των κραμάτων ως  υποψήφια υλικά για μόνιμους μαγνήτες.

2. Δύο (2) θέσεις  Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού κατόχου τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ ή Διδακτορικού και με εμπειρία στην εναπόθεση λεπτών μαγνητικών υμενίων με την τεχνολογία sputtering δυαδικών η τριαδικών συστημάτων μεταβατικών στοιχείων, για την ανακάλυψη νέων σκληρών μαγνητικών φάσεων αλλά και με εμπειρία στο χαρακτηρισμό με τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων – Χ, συνδυαστική μέθοδο με μαγνητόμετρο Kerr, μαγνητόμετρο SQUID η VSM. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και διάθεση για ανάπτυξη τεχνικών γρήγορης ταυτοποίησης των νέων φάσεων.

3. Μία (1) θέση ολικής ή μερικής απασχόλησης για τη διοικητική υποστήριξη στη διαχείριση του εν λόγω προγράμματος. Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων ΕΕ, γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας και χρήση προγραμμάτων Η/Υ όπως Word, Excel, Power point κλπ.

4. Μία (1) θέση ολικής ή μερικής απασχόλησης για την τεχνική υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος. Προσόντα που απαιτούνται είναι να είναι απόφοιτος ΤΕΙ ή ισοδύναμης τεχνικής σχολής και γνώση κατασκευής και λειτουργίας λεπτομηχανικών ή μικρορομποτικών κατασκευών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή τεχνική υποστήριξη του προγράμματος. Γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες αυτοματισμού θα συνεκτιμηθούν.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Δημήτριο Νιάρχο στο τηλέφωνο: 210-6503385 και στο email: dniarchos@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1705), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs297.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf