ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-3047
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντηση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος  για τη διερεύνηση της φύσεως των εκλάμψεων ακτίνων –γ (GRB)» (Ε-1701), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

Δύο (2) Διδάκτορες Θετικών Επιστημών με ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα της Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων ή της Πειραματικής Αστροσωματιδιακής Φυσικής (Αστρονομία Νετρίνων), με αποδεδειγμένη εμπειρία, επιπλέον, στην ανάλυση πειραματικών δεδομένων και τη διεξαγωγή μελετών Φυσικής ή / και στην ανάπτυξη και κατασκευή πειραματικών διατάξεων.

Έναν (1) Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΤΕ με τα κάτωθι προσόντα:

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα «Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα Η/Υ».
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών συστημάτων με επιθυμητή την έμφαση στα συστήματα ανιχνευτικών διατάξεων και λήψεως δεδομένων, καθώς και στη διαχείριση Δικτύων & συστοιχιών Η/Υ με έμφαση στις τεχνολογίες πλέγματος (GRID) και στη μεταφορά δεδομένων μεγάλου όγκου σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης μεταφοράς δεδομένων Phedex.
- Αποδεδειγμένη δυνατότητα συντονισμού ομάδων εργασίας στα πλαίσια μεγάλων ευρωπαϊκών έργων και άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να είναι υποψήφιοι, καθώς η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι αναγκαία.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο email: cmarkou@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1701), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs296.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf