ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-3077
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «SAVASA-Standards Based Approach to Video Archive Search and Analysis» (Ε-1675), «ALICANTE -Media Ecosystem Deployment Trough Ubiquitous Content-Aware Network Environments» (Ε-1585), «Επίγεια Ψηφιακή τηλεόραση ως ευρυζωνική υποδομή» (Ε-1093) και «GERYON-Next generation technology independent interoperability of emergency services» (Ε-1672), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης τριάντα (30) μήνες ως εξής:

1η Θέση

- Πτυχιούχος ΑΕΙ Επιστήμης Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες.
- Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε κατανεμημένα συστήματα και ιδεατά δίκτυα, σε ασφάλεια δικτύων, καθώς και σε διαχείριση δικτυακών πόρων. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

2η Θέση

- Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα στην Πληροφορική.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με κατεύθυνση στις τηλεπικοινωνίες και εμπειρία σε ασύρματα τοπικά δίκτυα.
- Άριστη γνώση Αγγλικών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων (project management) καθώς και σε υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

3η Θέση

- Πτυχιούχος ΑΕΙ Επιστήμης Πληροφορικής.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα δίκτυα υπολογιστών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει διετή (2) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε προγραμματισμό και εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού
C, C++, JAVA, C-SHARP, PYTHON, σε προγραμματισμό αρθρωμάτων (modules) του πυρήνα Linux, σε σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων MPLS, καθώς και σε ανάπτυξη λογισμικού για εποπτεία (monitoring) δικτύων μέσω SNMP.

4η Θέση

- Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα στην Πληροφορική.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με κατεύθυνση στις τηλεπικοινωνίες.
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε εφαρμογές πολυμέσων, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες IP μέσω επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (IP over DVB), καθώς και σε αναγνώριση και επεξεργασία πακέτων IP σε επίπεδο δρομολογητή (router). Επίσης να έχει εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού C, C++, JAVA, PHP. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1675) (ΕΕ-1585), (ΕΕ-1093), (ΕΕ-1672), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Το έντυπο της αίτησης, το πλήρες κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.demokritos.gr/list_jobs.asp.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs295.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf