ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
Πληροφορίες: A. Λύκα
Τηλέφωνο :(210)-6503051
Αγ. Παρασκευή: 10-05-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-2879
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «MAGELLAN - Μαγνητοηλεκτρικά  υλικά σε κεραίες με μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά » Έργο 1691, πρόκειται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση “προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης (Η/Μ επιλύτης)” από τον Οίκο «CST-COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY AG» / Γερμανίας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (αρχείο προδιαγραφών) όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο www.demokritos.gr

O Οίκος «CST-COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY AG» θεωρείται ως ο μοναδικός προμηθευτής του συγκεκριμένου λογισμικού.

Η δαπάνη ανέρχεται σε EURΟ 25.042,50 πλέον Φ.Π.Α. 23%

Σε περίπτωση που κάποιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» / Τμήμα Προμηθειών – Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, με σχετική επιστολή είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 15:00 μ.μ.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Αρχείο προδιαγραφών


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ