ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-2614
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NOMAD-Policy Formulation and Validation through non moderated crowdsourcing» (Ε-1684), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Οι θέσεις έχουν ως εξής:

1. Μία (1) θέση Έρευνας σε μηχανική μάθηση για εξαγωγή πληροφορίας και παραγωγή περιλήψεων. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα.
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οντολογιών.
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Μία (1) θέση Έρευνας σε μοντελοποίηση πολιτικών διαδικασιών, αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων.Απαιτούμενα προσόντα:

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών διαδικασιών
- Εκτεταμένη Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης, με έμφαση σε θέματα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των έργων και σε θέματα διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων
- Εμπειρία σε προγραμματισμό και διαχείριση έργων έρευνας και ανάπτυξης

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

3. Μία (1) θέση Έρευνας σε εξαγωγή πληροφορίας και στην εξαγωγή/ανάλυση συναισθήματος από κείμενα. Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ιδιαίτερα σε εξαγωγή πληροφορίας
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ιδιαίτερα σε Java, και σε ανάπτυξη Web services
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

4. Μία (1) θέση Έρευνας σε ανάπτυξη γραφικού περιβάλοντος για εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
- Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού, ιδιαίτερα σε Java, ανάπτυξη γραφικού περιβάλοντος με χρήση τεχνολογιών Graphical Modeling Framework (GMF), Eclipse Modeling Framework (EMF), Graphical Editing Framework (GEF)
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.

- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 4-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ε. Καρκαλέτση στο email:
vangelis@iit.demokritos.gr.


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.


 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs293.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf