ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 07/05/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-2487
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο  Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης & Πολυφασικών Ροών στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΔΕΚΑ –Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα εκτίμησης (πρόγνωσης) του εξατομικευμένου κινδύνου από την ανάπτυξη Δυνάμεων στα Ενδαγγειακά μοσχεύματα και της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης στην ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και με προσόντα:

Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος σε Μηχανολογία Μηχανική, Χημική Μηχανική, Έφαρμοσμένα Μαθηματικά ή άλλο σχετικό κλάδο με εμπειρία σε:

-Υπολογιστική Ρευστομηχανική και εφαρμογή της σε βιολογικές ροές
-Παράλληλη Επεξεργασία
-Προγραμματισμό σε γλώσσα FOTRAN
-Λειτουργικά συστήματα UNIX/Linux

Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε:

-Διάδραση ρευστού τοιχώματος (Fluid-Structure Interaction)
-Εμπορικό λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 4-6-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Π. Νεοφύτου στο τηλέφωνο:210-6503736  και  στο email: panosn@ipta.demokritos.gr.


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1673), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs292.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf