ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 02/03/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-1411
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και κυτταρογενετική μελέτη λευχαιμικών νοσημάτων» (Ε-675), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση Αποφοίτου ΑΕΙ, Βιολόγου, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Κυτταρογενετικής με εκτενή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες και κυτταρογενετικές αναλύσεις αιματολογικών κακοηθειών, καρυότυπο και φθορίζοντα in situ υβριδισμό (FISH) με χρήση υπολογιστικών συστημάτων IKAROS και ISIS (Metasystems).

Πλεονέκτημα αποτελεί προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της μοριακής γενετικής (απομόνωση DNA και RNA, Real – Time PCR) και στην επεξεργασία – ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δεδομένων βιολογικών δειγμάτων και αποτελεσμάτων κυτταρογενετικών αναλύσεων.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2-4-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Καλλιόπη Μανωλά, στο τηλέφωνο 210-6503811 και στο e-mail: pmanola@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs290.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf