ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 02/03/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-1413
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και κυτταρογενετική μελέτη λευχαιμικών νοσημάτων» (Ε-675)» και «Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες : μετρήσεις φυσικών παραμέτρων και εκτίμηση επιπτώσεων σε βιολογικά συστήματα (Ε-894)», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθει με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση Τεχνικού εργαστηρίου με αντικείμενο την έκθεση βιολογικών δειγμάτων σε ακτίνες –Χ ή ακτίνες –γ, κυτταροκαλλιέργειες αίματος και μυελού οστών, κυτταρικές συντήξεις και προετοιμασία χρωμοσωαμτικών παρ5ασκευασμάτων για τη μελέτη αλλοιώσεων με χρήση υπολογιστικών συστηματών ανάλυσης εικόνας. Αποδεδειγμένη εμπειρία θεωρείται απαραίτητη.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2-4-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τη Δρα Γεωργία Τερζούδη, στο τηλέφωνο 210-6503865 και στο e-mail: gterzoudi@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs289.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf