ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 07/02/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-808
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IOLICAP - Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2» (Ε-1673), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο που αφορα την «Σύνθεση και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό υβριδικών συστημάτων Πορώδους υποστρώματος/Ιοντικών Υγρών και Πορώδους μεμβράνης Ιοντικών Υγρών» που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και με προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου και Master στην Οργανική Σύνθεση

- Να έχει τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την τροποποίηση της επιφάνειας Πορώδων υλικών με Ιοντικά Υγρά

- Καλή γνώση σε θέματα Χημείας και χαρακτηρισμού της επιφάνειας Πορώδων Υλικών

- Εμπειρία και καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές μεθόδους που αφορούν την Oργανική Σύνθεση (NMR, FTIR)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-02-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-73  και  στο email: groman@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1673), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs286.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf