ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 07/02/2012
Αρ. Πρωτ:
015/2012-806
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IOLICAP- Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2» (Ε-1673), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (με στόχο την εκπόνιση διδακτορικής διατριβής) με θέμα που αφορά την «Μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων ιοντικών υγρών με μεθόδους μοριακής προσωμοίωσης» που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και με προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή συναφούς αντικειμένου και να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master

- Καλή γνώση σε θέματα Στατιστικής Μηχανικής, Αριθμητικών Μεθόδων για την επίλυση φυσικών προβλημάτων και μεθόδων μοριακής προσομοίωσης

- Εμπειρία σε προγραμματισμό Fortran ή/και C/C++ και καλή εξοικείωση σε λειτουργικά συστήματα Linux

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-02-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-73  και  στο email: groman@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1673), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs285.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf