ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 07/02/2012
Αρ. Πρωτ: 015/
2012-809
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IOLICAP - Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2» (Ε-1673), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο που αφορά στο «Φυσικοχημικό χαρακτηρισμό Ιοντικών Υγρών και Πορώδους μεμβράνης Ιοντικών Υγρών» που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και με προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Φυσικού ή συναφούς αντικειμένου και Διδακτορικό Δίπλωμα

- Να έχει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

- Εμπείρια σχετικά με την Παρασκευή υλικών και το χαρακτηρισμό τους κυρίως με Φασματοκοπικές Μεθόδους (Raman, IR, UV-Vis, Ηλεκτροχημική Εμπέδηση, κλπ) και
Τεχνικές Μικροσκοπίας (Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων, κλπ)

- Εμπειρία στην μελέτη διεργασιών με ιοντικά υγρά (ιοντική αγωγιμότητα, οξειδοαναγωγική συμπριφορά κλπ) και τις εφαρμογές τους σε διαχωρισμούς αερίων, ενεργειακές μετατροπές, ανάπτυξη σχετικών διατάξεων, κλπ.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 6-4-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-73  και  στο email: groman@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1673), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs284.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf