ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 24/01/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-390
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2012-389


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ "Δ") επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη (συγκριτική) τιμή, για την ανάδειξη εκτελωνιστή, ο οποίος θα αναλάβει με σύμβαση τις εκτελωνιστικές εργασίες και τις διαδικασίες παραλαβής ενδοκοινοτικών εμπορευμάτων, καθώς και τη μεταφορά στο ΕΚΕΦΕ «Δ» των πάσης φύσεως υλικών, οργάνων και λοιπών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης έξι (6) μήνες, προϋπολογιστικής δαπάνης 60.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πτυχιούχοι εν ενεργεία εκτελωνιστές), σύμφωνα με το άρθρο 1, εδάφιο 2 του Ν. 718 της 4/10-10-77 «περί εκτελωνιστών». Οι συμμετέχοντες εκτελωνιστές πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου έργου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 24/02/2012, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι τη Πέμπτη 23/02/2012, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν Ανακοινώσεις μέχρι και την 23/02/2012. από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δ», στις αρμόδιες υπαλλήλους κα Άννα Λύκα (τηλ: 2106503051) και κα Μαρία Τζούμα (τηλ:2106503261,), μέχρι την 16/02/2012 ημέρα Πέμπτη.

Προκήρυξη: diag123.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ