ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 13-01-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-161
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SMARTGATE- Smart Gates for the 'Green' Transistor» (Ε-1671), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις υποψηφίων για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως και σαράντα έξι (46) μήνες, με καθ’ έτος ανανέωση. Ενδεικτικά, τα προτεινόμενα θέματα διδακτορικής διατριβής είναι:

Θέση (1):Μελέτη φυσικών ιδιοτήτων δισδιάστατων πλεγμάτων υλικών με έμφαση το γραφένιο και τους τοπολογικούς μονωτές.

Θέση (2):Μελέτη κβαντικής χωρητικότητας πυκνωτών που είναι κατασκευασμένοι από τοπολογικούς μονωτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Προσόντα υποψηφίου

Υποχρεωτικά:

  1. Να έχει βασικό πτυχίο Φυσικού, ή Επιστήμης Υλικών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής  ή αναγνωρισμένο βασικό πτυχίο της αλλοδαπής στις πιο πάνω ειδικότητες.

Επιθυμητά:

  1. Να έχει περάσει με επιτυχία τις γενικές μεταπτυχιακές εξετάσεις (qualifying exams) τμήματος αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία που του δίνει δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  2. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή ισοδύναμου διπλώματος (MSc).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-02-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Α. Δημουλά στο τηλέφωνο: 210-6503340 και στο email: dimoulas@ims.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1671), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs283.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος