ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 13-01-2012
Αρ. Πρωτ:015/2012-159
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SMARTGATE- Smart Gates for the 'Green' Transistor» (Ε-1671), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις εξωτερικών μεταδιδακτορικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως και σαράντα έξι (46) μήνες, με καθ’ έτος ανανέωση. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής:

Θέση (1): Παρασκευή λεπτών υμενίων διαστρωματικών υλικών σε ημιαγωγικά υποστρώματα και χαρακτηρισμός της ηλεκτρονικής δομής τους.

Θέση (2): Κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων πυκνωτών και τρανζίστορ και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Προσόντα υποψηφίου

Υποχρεωτικά:

  1. Βασικό πτυχίο Φυσικού, ή Επιστήμης Υλικών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική ή την Επιστήμη Υλικών, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ή την Χημεία, ή Χημικός Μηχανικός από πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Επιθυμητά:

  1. Εμπειρία στο πείραμα (θέσεις (1) και (2))
  2. Εμπειρία στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων υλικών ή στον φυσικό/χημικό και δομικό χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων (Θέση (1))
  3. Εμπειρία στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και μοντελοποίηση ηλεκτρονικών διατάξεων (Θέση (2))
  4. Γνώσεις ή πρότερη ερευνητική δραστηριότητα πάνω στα υλικά γραφένιο ή/και τοπολογικούς μονωτές (Θέσεις (1) και (2))

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-02-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Α. Δημουλά στο τηλέφωνο: 210-6503340 και στο email: dimoulas@ims.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1671), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs282.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος