ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 09/12/2011
Αρ. Πρωτ:015/9/902/99
.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «USEFIL (Unobtrusive Smart Environments for Independent Living)» (Ε-1669), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Οι θέσεις έχουν ως εξής:

1. Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων για την υποστήριξη προγραμμάτων σε Κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου, οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και προώθηση ενημερωτικού υλικού, διοικητική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος και συγγραφή παραδοτέων. Τα προσόντα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, εκτεταμένη γνώση MS Office με έμφαση στο Word, Excel, και Power Point, διαδικασιών οικονομικής ανάλυσης, άριστη γνώση αγγλικής και οργανωτικές ικανότητες. Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

2. Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών για την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων, συγγραφή παραδοτέων και διάχυση των αποτελεσμάτων τους (project management) και τη διαχείριση ιστοχώρων (CMS). Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία στη τεχνική διαχείριση ερευνητικών έργων, άριστη γνώση αγγλικών, τεχνολογιών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, MS Office, με έμφαση στο Excel, και χειρισμού Project Management Systems. Εξειδίκευση σε θέματα: e-health, επεξεργασία σημάτων, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, δίκτυα πρόσβασης και μεταγωγής, μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο (κατ’ελάχιστο MSc), εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

3. Δύο (2) θέσεις Μηχανικών ή Πτυχιούχων AEI ή ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και διαχείρισης γνώσης. Απαραίτητα προσόντα: (α) Μεταπτυχιακό τίτλο σε συστήματα επικοινωνίας δεδομένων (β) εμπειρία σε : i. αμφίδρομα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα & ii. συνεργασιμότητα ετερογενών δικτύων (π.χ. IP, Wifi, 3G) για μεταφορά δεδομένων (γ) τεκμηριωμένη γνώση σε θέματα ιδιωτικότητας (privacy), διαδικτυακής αρχιτεκτονικής και ασφάλειας (security) (δ) εμπειρία σε χειρισμό και προγραμματισμό βάσης δεδομένων SQL ή/και mySQL (SQL queries, commands) & (ε) άριστη γνώση αγγλικής. Επιθυμητά προσόντα : (α) εμπειρία σε ερευνητικά έργα & (β) δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

4. Δύο (2) θέσεις Μηχανικών ή Πτυχιούχων AEI ή ΤΕΙ Συστημάτων Πληροφορικής για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και διαχείρισης γνώσης. Απαραίτητα προσόντα: (α) Γνώση λειτουργικού περιβάλλοντος (Windows Server, Linux) (β) γνώσεις τεχνολογιών J2EE (Java 1 Enterprise Edition) με εμπειρία προγραμματισμού σε smartphone λειτουργικά περιβάλλοντα J2ME/Android ή/και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον .NET (C#, VB.NET) με εμπειρία σε κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών (γ) Εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML και (δ) άριστη γνώση αγγλικής. Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές όπως και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα &  δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.


Ο/Η κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα το πολύ σε τρεις από τις έξι (6) κατηγορίες θέσεων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-01-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν τον αριθμό των θέσεων που τους ενδιαφέρει.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Όμηρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 210-6503004 και στο email: homerpap@dat.demokritos.gr.


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs281.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf