ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 09/12/2011
Αρ. Πρωτ:015/9/902/98
.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με τίτλο «Μελέτη κλιματικών μεταβολών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα: εκτίμηση μελλοντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο» (Ε-1645) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, με τα εξής προσόντα:

Δρ. Φυσικός με εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη μελέτη κλιματικών μεταβολών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκεκριμένα απαιτείται εμπειρία:

- Στη χρήση μοντέλων ποιότητας αέρα

- Στη χρήση μετεωρολογικών μοντέλων

- Στη μελέτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα αέρα

- Στην εκτίμηση χώρο-χρονικών κατανομών εκπομπών ρύπων

- Στις τεχνικές αναπροσαρμογής παγκόσμιων κλιματικών παραμέτρων σε μικρή κλίμακα

- Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-01-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Διαμάντω Βλαχογιάννη, στο τηλέφωνο 210-6503417.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs280.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf