ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 28/11/2011
Αρ. Πρωτ: 150/3/ΠΛ/1.1/11
 
Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την «Εκμίσθωση του Κυλικείου που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την «Εκμίσθωση του Κυλικείου που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί να είναι για τρία (3) χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δύο (2) χρόνια. Σαν ελάχιστο καταβαλλόμενο μηνιαίο όριο μισθώματος έχει οριστεί το ποσό των € #1.000,00#.

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή με συναφή επαγγέλματα. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις/κοινοπραξίες, ως άνω, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, ειδικές γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται με την διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής όταν στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στο κοινό σχήμα καθώς και το ειδικό μέρος του αντικειμένου με το οποίο θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της σύμβασης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση:

  • Την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών.
  • Το μηνιαίο μίσθωμα.
  • Την έκθεση για τυχόν προτεινόμενες επεμβάσεις και τυχόν επισκευές με σκοπό την βελτίωση του χώρου.
  • Το δικαίωμα που διατηρεί η επιτροπή διαγωνισμού να εξετάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλα Κυλικεία, τη λειτουργία των οποίων έχουν αναλάβει οι διαγωνιζόμενοι καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε επί τόπου επίσκεψη (αυτοψία) στον επαγγελματικό χώρο - εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται οι απαιτούμενες απαιτήσεις και προϋποθέσεις της  διακήρυξης του.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 11/01/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα του Διοικητηρίου του ΕΚΕΦΕ «Δ», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή Αττικής,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά στην έδρα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, στη Διεύθυνση Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, 15310, Αττική, Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας, (Τηλέφωνο: 2106503097 ή 3099), με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ μέχρι ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 11-1-2012 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διάθεση της Διακήρυξης θα γίνεται από την έδρα του ΕΚΕΦΕ «Δ», από τη διεύθυνση: Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27, Αγ. Παρασκευή Αττικής / ΤΚ. 153 10, τηλ +302106503209. Επίσης, η Διακήρυξη θα διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr από την 1/12/2011.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης του Διαγωνισμού:

  • στον ελληνικό τύπο: 30/11/2011.
  • στον ΕΟΜΜΕΧ και στα Επιμελητήρια: 1/12/2011.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag122.pdf


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «Δ»
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Δρ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ