ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/85.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «KM3NeT-PP - Preparatory Phase for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences» (Ε-1547), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Υψηλών Ενεργειών ή συναφούς πεδίου (π.χ. Πυρηνική Φυσική, Αστροφυσική) με δραστηριότητα: Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των γεωμετρικών παραμέτρων και των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός υποβρυχίου τηλεσκοπίου νετρίνο διαστάσεων κυβικού χιλιομέτρου με γνώμονα την ευαισθησία σε διάφορες πιθανές πηγές κοσμολογικών νετρίνων και τις επικρατούσες φυσικές συνθήκες στα πιθανά σημεία εγκατάστασης σε μεγάλο βάθος στη Μεσόγειο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ίωνα Σιώτη, στο τηλέφωνο 210-6503476 και στο e-mail: i.siotis@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs277.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf 
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος