ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/83.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «SE2A - Nanoelectronics for Sale,Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions» (Ε-1595) & NANOFUNCTION- Beyond CMOS Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS (Ε-1598) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου ως εξής:

Αντικείμενο θέσης 1 - Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη απόφοιτου ΤΕΙ, για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ σχετικής σχολής
  • Πολύ καλή γνώση υπολογιστή(office, άριστη γνώση excel,  PowerPoint, επεξεργασία εικόνων)
  • Γνώση ξένων γλωσσών

Η σύμβαση θα είναι αρχικής διάρκειας οκτώ μηνών (λόγω λήξης έργου) με δυνατότητα ανανέωσης στο άλλο ανωτέρω έργο.

Αντικείμενο θέσης 2

Μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Νανοκρυσταλλικά υλικά για εφαρμογή σε διατάξεις αισθητήρων και , μικρογεννητριών». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών). Η σύμβαση θα είναι αρχικής διάρκειας οκτώ μηνών (λόγω λήξης έργου) με δυνατότητα ανανέωσης στο άλλο ανωτέρω έργο.

Αντικείμενο θέσεων 3 & 4

Δύο (2) θέσεις τεχνικών αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, με γνώσεις διεργασιών Si, ή/και ηλεκτρονικών ή/και χαρακτηρισμού υλικών για υποστήριξη της έρευνας στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων. Η σύμβαση θα είναι οκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Ανδρούλα Νασιοπούλου, στο τηλέφωνο 210-6503411 και στο e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs275.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf 
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος