ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/82.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «2D NANOLATTICES - Strongly anisotropic Graphite -like semiconductor/dielectric 2D nanolattices» (Ε-1656), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως και τριάντα δυο (32) μήνες, με τα  εξής προσόντα:

Υποχρεωτικά:

  • Βασικό πτυχίο Φυσικού, ή Επιστήμης Υλικών, ή Χημικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική ή την Επιστήμη Υλικών, ή την Χημεία, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Επιθυμητά:

  • Κατά προτίμηση εμπειρία στο πείραμα
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων ημιαγωγών και διηλεκτρικών, ή στον φυσικό/χημικό και δομικό χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων ή στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό απλών ηλεκτρονικών διατάξεων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Α. Δημουλά στο τηλέφωνο: 210-6503340 και στο email: dimoulas@ims.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs274.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf 
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος