ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/10/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/
79.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» (Ε-471), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης και αντικείμενο την υποστήριξη της οργάνωσης, λειτουργίας προβολής και προώθησης του Τεχνολογικού & Επιστημονικού Πάρκου Αττικής (ΤΕΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (Ε-471), που αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑ, ως εξής:

1η Θέση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ η ΤΕΙ σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής η αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Masters in Business Administration (MBA). Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες. Πολύχρονη (τουλάχιστον 5ετής) αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση τεχνολογίας, προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείριση έργων έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από τη ΓΓΕΤ, την Ε.Ε. ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Τεκμηριωμένη ικανότητα εντοπισμού, προβολής και προώθησης εμπορικά αξιοποιήσιμων τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2η Θέση
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής η αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Masters in Business Administration (MBA). Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες. Πολύχρονη (τουλάχιστον 5ετής) αποδεδειγμένη εμπειρία σε Στρατηγικό Σχεδιασμού, Λειτουργική αναδιοργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Φορέων, σε  διαχείριση έργων τεχνολογίας, προώθηση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείριση έργων έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από τη ΓΓΕΤ, την ΕΕ ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Τεκμηριωμένη ικανότητα εντοπισμού, προβολής και προώθησης εμπορικά αξιοποιήσιμων τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Απαραίτητη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της θέσης κρίνεται και η τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων από Εναλλακτικές Πηγές απ’ ευθείας χρηματοδότησης (Venture Capitals, Private Equity, Business Angles). Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 4-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σοφία Μαγκιά, στο τηλέφωνο 210-6503022 και στο e-mail: smagki@central.demokritos.gr

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs271.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf