ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 03 - ΦΑΞ: 210 65 14 116
   
 
Αγ.Παρασκευή: 17/10/2011
Αρ. Πρωτ: 440/610.298/11.4
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"


Η Δ.Τ.Ε & Υ.Ε του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Επιστημών/ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ /ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» (ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ07580114),

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε & Υ.Ε στη διενέργεια δύο ανοιχτών διαγωνισμών:

Διαγωνισμός (Α):

- Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος στο κτίριο ΜΕΠ, για θέρμανση/κλιματισμό των χώρων του κτιρίου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με ενσωματωμένη διάταξη καιρικής αντιστάθμισης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 118.674,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών προσαυξήσεων).

Διαγωνισμός (Β):

- Εγκατάσταση διάταξης καιρικής αντιστάθμισης σε τρία κτίρια του Κέντρου για τον έλεγχο της θερμοκρασίας νερού κυκλώματος θέρμανσης/κλιματισμού συνολικού προϋπολογισμού 22.533 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών προσαυξήσεων)

- Εγκατάσταση κτιριακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) σε τρία κτίρια του Κέντρου με σκοπό την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου από κατηγορία Γ σε κατηγορία Β, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της ΤΟΤΕΕ-20701-1 συνολικού προϋπολογισμού 90.132,00 Ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου, είναι Δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580114.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10:00 π.μ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ/νσης Τεχνολογικών Εφαρμογών & Υποστήριξης Ερευνών του
ΕΚΕΦΕ/«Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή, Αττική.

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας, αρμόδια υπάλληλος κα. Μ. Παπανικολάου, Τηλ: 210 6503003..

Αναλυτική Προκήρυξη: diag121.pdf

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε
Ζ. ΑΓΓΕΛΗΣ