ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 04/10/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/77.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Εργαστήριο Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Biological signal transduction in health and disease –G protein coupled receptor complexes» (Ε-931) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα που αφορά στη μελέτη «Μοριακών μηχανισμών ρύθμισης και λειτουργίας διαμεμβρανικών υποδοχέων για προσδιορισμό και ανάπτυξη νέων φαρμακολογικών στόχων και παραγόντων». Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης. Ειδικότερα:

- Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ, τμημάτων  (Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων) και κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Masters

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στα τηλέφωνα 210-6503564 & 210-6503586 και στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs270.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf