Εκπαίδευση


Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Γραφείου Εκπαίδευσης

Στρατηγική για την Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Βασική αποστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» είναι η παροχή υψηλής στάθμης εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης, προσανατολισμού και ενημέρωσης, και συνεχιζόμενης κατάρτισης, η οποία απευθύνεται σε Πτυχιούχους, φοιτητές όλων των βαθμίδων, μαθητές, εξειδικευμένες ομάδες αλλά και στο ευρύ κοινό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» βασίζεται στην σημαντικότατη εμπειρία και γνώση του ανθρώπινου δυναμικού του, στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε σημαντικούς τομείς των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και στην ειδική και σε πολλές περιπτώσεις μοναδική εργαστηριακή υποδομή του.

Στα 48 χρόνια λειτουργίας του, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», στον τομέα της εκπαίδευσης, έχει να επιδείξει

 • πάνω από 1500 εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών,
 • 56 ειδικεύσεις φυσικών νοσοκομείου,
 • 500 μετεκπαιδεύσεις καθηγητών μέσης εκπαίδευσης,
 • 230 καταρτίσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποφοίτων ΤΕΙ και τεχνικών σχολών,
 • 120 ειδικεύσεις επιστημόνων σε τεχνικές ραδιοϊσοτόπων,
 • 2500 διαλέξεις σε μαθητές Λυκείου,
 • το Κέντρο δέχεται πάνω από 5000 επισκέπτες ετησίως για ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο και τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των διδακτορικών διατριβών την τελευταία δεκαετία:

Η ραγδαία συσσώρευση νέας γνώσης και κυρίως η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη για στελέχη με γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών τομέων, ικανών να αντιμετωπίσουν προβλήματα αλλά και να κατανοήσουν τις εξελίξεις στη σύγχρονη τεχνολογία.

Οι νέες εφαρμογές και τεχνολογίες γενικά αλλά και στη μορφή που αντιμετωπίζονται στον Ελληνικό χώρο αποτελούν κυρίως «διεπαφές» (“interfaces”) μεταξύ διαφόρων επιστημονικών κλάδων παρά ακραίες εξειδικεύσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Απαιτούν κατά συνέπεια στελέχη που να γνωρίζουν τις «γλώσσες των νέων τεχνολογιών» και κατά συνέπεια ικανά να κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν ένα νέο πρόβλημα, μια νέα μέθοδο αντιμετώπισής του, ένα νέο όργανο.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ” θα δράσουν συμπληρωματικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με βασικό σημείο εκκίνησης τη διαφορετικότητα του Κέντρου, την πολυδιάστατη δραστηριότητά του και τα μοναδικά για τα ελληνικά δεδομένα χαρακτηριστικά του, όπως:

 • Σύγχρονο και σε αρκετές περιπτώσεις μοναδικό τεχνολογικό εξοπλισμό Εθνικής εμβέλειας.
 • Άριστα εκπαιδευμένο και υψηλής επιστημονικής στάθμης προσωπικό.
 • Γεωγραφική συγκέντρωση και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα http://edu.demokritos.gr 

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την Εκπαίδευση είναι οι εξής:

 • Συνεχής αναμόρφωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων
 • Ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αυτόνομης ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία).
 • Προώθηση συνεργασιών με εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Κέντρου